Política privacitat

Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La FASCM (Federació Aplecs Sardanistes Comarques Meridionals) té implantats protocols de seguretat en Protecció de Dades d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei 34/2002 d’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

D’acord amb la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades, tota informació rebuda dels usuaris serà tractada amb la màxima confidencialitat.

En compliment d’allò que preveu la normativa s’informa als usuaris que les dades personals que facilitin seran tractades exclusivament per la finalitat per a la qual han estat recollides.

La visita del lloc web no implica que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre ell mateix. En el cas que l’usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recaptades al lloc web seran tractades de forma lleial i lícita amb subjecció a tot moment als principis i drets recollits en la normativa de protecció de les dades personals.

El dret d’informació

En compliment del que preveu el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), pel qual es regula el dret d’informació als interessats, en virtut del principi de transparència, sobre les circumstàncies i condicions del tractament de dades a efectuar per la FASCM així com dels drets que assisteixen als interessats, s’informa que sense perjudici del que s’indica en cada un dels formularis del lloc web i les seves pàgines web, en el cas que l’usuari faciliti les seves dades per a les finalitats que s’hi indiquin, les seves dades personals poden quedar incorporades als tractaments de la FASCM, amb la finalitat de poder gestionar la relació existent entre les parts així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l’usuari decideixi contractar, sent incorporats en la nostra base de dades.

En tot cas, en cadascun dels moments en què poguessin recollir-se dades en el lloc web, prèviament s’informarà a través d’un apartat específic de “Protecció de Dades” que haurà de ser llegit i acceptat per part de la persona, com a mostra de la seva conformitat.

Les dades que la FASCM sol·liciti o els usuaris facilitin seran tractades amb conformitat a la normativa i s’utilitzaran d’acord amb la finalitat de mantenir informat a l’usuari sobre tots els esdeveniments i activitats que faci o promocioni orientada a la difusió de les finalitats de la FASCM per comunicar-nos per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació equivalent físic o electrònic, inclòs número de mòbil i sms.

Les dades no seran cedides a tercers ni s’efectuaran transferències de dades fora de la Unió Europea.

L’exercici dels drets

L’usuari que enviï les seves dades tindrà dret a accedir a la informació per ell facilitada, que hagi estat recopilada en els nostres fitxers, sol·licitar la seva rectificació o cancel·lació, així com oposar-se al seu tractament.

En determinades circumstàncies, els usuaris podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament seran conservats per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, els usuaris podran sol·licitar la portabilitat de les dades. La FASCM farà arribar a la persona interessada les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. La FASCM deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades. La FASCM deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per a l’exercici dels drets de l’interessat es posa a la seva disposició la Sol·licitud d’exercici dels drets al tractament de dades personals adreçada a la Confederació Federació Aplecs Sardanistes Comarques Meridionals, Avda. del Carrilet, 29 – 43205 – REUS acompanyat de fotocòpia de document oficial que l’identifiqui. En cas d’exercir-se per correu electrònic el document haurà de signar-se digitalment el missatge o adjuntar un document oficial escanejat.

Així mateix l’usuari que faciliti les seves dades haurà de mantenir-los actualitzats i comunicar al responsable del tractament qualsevol modificació en les seves dades.

Declaració de consentiment informat

Els usuaris que facilitin voluntàriament dades de caràcter personal al lloc web seran tractats comptant amb el consentiment lliure, informat, específic i inequívoc del mateix de la declaració de consentiment informat mitjançant l’acció positiva indicant la lectura, l’acord a la mateixa i coneixent la finalitat del tractament als quals estan destinats les dades personals per part de la FASCM com responsable dels tractaments.

L’usuari consent i autoritza expressament a la FASCM l’obtenció i publicació, dels drets d’imatge i veu, extensible de forma accessòria a la seva imatge o la de tercers que els acompanyin de les activitats que organitza, en qualsevol suport o mitjà de difusió que la FASCM determini i renunciant a qualsevol tipus de contraprestació.